REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do II EDYCJI projektu przyjmowane będę w terminie od 1 września 2021r. do 20 września 2021r. (14 dni roboczych). Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biznesdlamlodych@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów (zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji).

Uwaga! Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby formularzy dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników w danej edycji projektu tj. 40, Realizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO I EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że rekrutacja do I edycji projektu „BIZNES DLA MŁODYCH” zostaje przedłużona do dnia 23 lipca 2021r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO I EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że rekrutacja do I edycji projektu „BIZNES DLA MŁODYCH” zostaje przedłużona do dnia 16 lipca 2021r. Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

REKRUTACJA DO I EDYCJI PROJEKTU

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do I EDYCJI projektu przyjmowane będę w terminie od 22 czerwca 2021r. do 9 lipca 2021r. (14 dni roboczych). Ze względu na trwającą pandemię zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biznesdlamlodych@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

W przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów (zgodnie z treścią regulaminu rekrutacji).

Uwaga! Zgodnie z regulaminem rekrutacji (§ 7, ust. 4) w przypadku wpłynięcia liczby formularzy dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników w danej edycji projektu tj. 40, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Informacje o projekcie

Projekt „BIZNES DLA MŁODYCH” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

CELEM PROJEKTU Zwiększenie możliwości zatrudnienia przez udzielenie w okresie 05.2021-06.2023 wsparcia w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 60 młodym osobom w wieku 18-29 lat, bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (30Ki30M), w tym z niepełnosprawnościami, zamieszkałym/uczącym się na terenie miasta Łodzi, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w wieku 18-29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego
w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie miasta Łodzi,
 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub biernymi zawodowo,
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu pandemii COVID-19, tj. utraciły pracę z powodu skutków gospodarczych związanych z pandemią.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 • Szkolenie „ABC BIZNESU” dla 60 uczestników projektu (grupy 10-osobowe,
  64 godz. dydaktyczne), realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • Pomoc eksperta dotacyjnego dla 60 osób (7 godz./osobę): pomoc
  w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego,
 • Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie dla 60 uczestników projektu w wysokości 23 050,00 zł/osobę,
 • Fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 60 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2 800,00 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI DO POSZCZEGÓLNYCH EDYCJI PROJEKTU:

– I edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) –  czerwiec 2021 r.

– II edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – wrzesień 2021 r.

– III edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – styczeń 2022 r.

PLANOWANE EFEKTY:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 60 (30 K, 30 M)
 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 58 (29 K, 29 M)
 3. Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 58 (29 K, 29 M)
 4. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
  w programie – 40 (20 K, 20 M)
 5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 4 (2 K,
  2 M)
 6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie – 4 (2 K, 2 M)
 7. Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 2 (1 K, 1 M)
 8. Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 40 (20 K, 20 M)
 9. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 20 (10 K, 10 M)
 10. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane
  z pandemią COVID-19 – 3 009 513,66 zł
 11. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 60 (30 K, 30 M)

FUNDACJA INKUBATOR – LIDER PROJEKTU
ul. ks. Tymienieckiego 22/24,
90-349 Łódź
tel. 42 637 01 78, 609 466 688

MIASTO ŁÓDŹ – PARTNER PROJEKTU

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 2 991 405,30 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięć złotych 30/100) i obejmuje:

1)    dofinansowanie w kwocie 2 961 385,03 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 03/100), z następujących źródeł:

a)     ze środków europejskich w kwocie 2 521 156,38 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 38/100), co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,

b)     ze środków dotacji celowej w kwocie 440 228,65 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 65/100);

2.     wkład własny: 30 020,27 zł

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 637 01 78, 609 466 688,
e-mail: biznesdlamlodych@inkubator.org.pl

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 5

tel. kom. 609-466-688

tel. stacjonarny: (42) 637 01 78